ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2565
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 34 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 3 ตุลาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.26.60
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,693,566

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลทั่วไป
ด้านสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สถานีอนามัยทองหลางน้อย
หมู่บ้านในเขตตำบลดอนตะหนิน
โรงเรียนในเขตตำบลดอนตะหนิน
วัดในเขตตำบลดอนตะหนิน
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนตะหนิน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทองหลางน้อยตำบลดอนตะหนิน
ป้อมยามตำรวจชุมชน
โครงสร้างองค์กร
แถลงนโยบาย
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศ
ศูนย์รับเเจ้ง
การป้องกันการทุจริต อบต.ดอนตะหนิน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แผนการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.25566 - 2570)
กฎหมายน่ารู้
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดนครราชสีมา
โคราช CEO
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นโคราช
เฟสบุ๊คอบต.ดอนตะหนิน
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
เมนูทางขวา
นายสมาน แก้วดอนรี นายก อบต.
นายชินกฤต นรมาตร ปลัด อบต.
คู่มือการจัดทำแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 -2570)
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน
งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
การจัดการองค์ความรู้ KM
งานกิจการสภา
งานทะเบียนและพาณิชย์
คู่มือประชาชนอบต.ดอนตะหนิน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
ศูนย์รับร้องเรียนร้องทกข์
การป้องกันการทุจริต อบต.ดอนตะหนิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาห้าปี
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (ภาษีป้าย)
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
เอกสารแบบฟอร์มต่างๆงานบุคคล
แผนอัตรากำลังสามปี
การดำเนินการกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การจัดทำโครงการด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
การสร้างส่วนราชการเป็นองค์กรเรียนรู้
คุณภาพชีวิตในการทำงานQuality of work life
การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในการทำงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของอบต.ดอนตะหนิน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
แบบการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
แบบการขอขึ้นทะเบียนคนพิการ
รายชื่อผู้สูงอายุคนชราและคนพิการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติตตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
งบรายรับ - รายจ่าย
ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้า่งหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบขออนุญาตก่อสร้าง
งานการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนในเขตตำบลดอนตะหนิน
แนวปฏิบัติการจัดการและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
ใบสมัครร่วมโครงการธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองชีวิตทุกครัวเรือน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป/เรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มแสดงตนรับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ)
แบบคำร้องอนุญาตใช้น้ำประปา
แบบคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download