แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.200.169.3
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,746,209

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. รพ.สต.ทองหลางน้อย อสม. ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน ณ บริเวณรอบหนองระเริง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อร่วมประชุมชี้แจงการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม ได้มีหน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น ท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ ผู้แทน รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรม กำนัน อสม. ตำบลดอนนะหนิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะหนิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนตะหนิน เพื่อคัดเลือกประธานชมรม คณะทำงาน และร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานของชมรมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส ปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วย ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน มีนายทองศูนย์ พรมมานอก รองนายกฯ เป็นประธานเปิดพิธี และมีผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลำห้วยบ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ๘ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดวัชพืช ปรับภูมิทัศน์ แก้ปัญหาสระตื้นเขิน หรือมีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืชต่าง ๆ ตลอดจนเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และมีความสุข อีกทั้งยังมีแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงและกลไกของภาครัฐในการบริหารงานอย่างใส มีการนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏฺบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าทีี่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 คน
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมการปลูกผังคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนโดยยึดหลึกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และสมาิชกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน จำนวน 39 คน
วันที่ 18 มีนาคม 2565  นายสมาน  แก้วดอนรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบัวใหญ่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา,หัวหน้าส่วนราชการ และ ข้าราชการประจำจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.นครราชสีมา
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นำโดยนายทองศูนย์ พรมมานอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ปี ๒๕๖๕ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ใบไม้ บริเวณภายในและหน้า อบต. เพื่อน้อมถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน ได้ร่วมประกาศ เจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส “ACT NOW : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต”
  เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.265 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เข้าร่วมรับฟังการประชุมและเสนอปัญหาของชุมชน

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı