แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 301 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.197.198.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,745,221

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานศูนย์ดำรงธรรมตำบลดอนตะหนิน ได้รับการร้องเรียนการบริหารกองบุญสวัสดิการสัจจะวันละบาทตำบลดอนตะหนิน จากกลุ่มสมาชิก กองบุญฯ ว่าไม่โปร่งใส และไม่ชัดเจน ทางประธานศูนย์ดำรงธรรมฯ จึงได้เชิญประธานกองทุน คณะกรรมการ และตัวแทน เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อแจ้งสรุปแผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานฯ แจ้งการอนุมัติจัดทำแผนงาน /โครงการ และรายงานสถานการณ์ทางการเงิน โดยมีนางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม และได้มีตัวแทนจาก หน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรม อสม. ตำบลดอนนะหนิน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ดำเนินการจัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา พบปะประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID - 19 ของประชาชนในตำบลดอนตะหนิน การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้เป็นประธานในการเปิดพิธี โดยมี ร้อยโท ธีระ อรุณ หัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในครั้งนี้ได้มี ผู้แทนชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนินได้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางโชติกา สาอุตมฺ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้มอบหมายให้ นายเอนก หิรัญโรจน์ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนตะหนิน ร่วมกับรพสต.ทองหลางน้อย อสม. ผู้นำหมู่บ้าน จิตอาสา ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเดินรณรงค์ให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบท คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก      ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้นำ อสม. จิตอาสา และประชาชน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เป็นอย่างดียิ่ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนินจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
วันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางโชติกา สาอุตม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วย นางทิวทัศน์ ศรีละครเลิศ เลขาฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และกรรมการหมู่บ้าน ระดับตำบล ในเขตพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เพื่อรายงานปฏิบัติหน้าที่ ผลการดำเนินงานให้ทางอำเภอทราบ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านกรวย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
          วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดงานวันเด็ก ภายใต้คำขวัญวันเด็ก ปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" โดยมี นางโชติกา สาอุตม์ นายก อบต.ดอนตะหนิน เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ แจกขนม อาหาร และของรางวัลให้กับเด็ก โดยมีเด็กและผู้ปกครองได้มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
            วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. อบต.ดอนตะหนินจัดประชุมคณะทำงานธนาคารขยะเพื่อการออมและคุ้มครองทุกชีวิตในครัวเรือนเพื่อจัดทำระเบียบและเเนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะฯฉบับที่2 ประจำปีพ.ศ.2560
          วันพฤหัสบดีที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น. บรรยากาศการประชุมอปพร.ตำบลดอนตะหนินเพื่อเตรียมปฎิบัติการ " 7 วันอันตรายเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธ.ค.2560 - 3 ม.ค.2561 " อปพร.ทุกนายพร้อมปฎิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
          วันจันทร์ที่18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ประธานและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนินร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ฯบ้านหนองเเม็ก

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı